(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://olton.langlion.com/js/ll.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'LangLion'));
Formularz rejestracji
Umowa o udziale w kursie językowym na rok szkolny 2024/2025

Zawarta pomiędzy Szkołą Językową Olton Academy z siedzibą w Nadarzynie, 05-830, ul. Świerkowa 5, reprezentowaną przez Agnieszkę Olton – Janik, zwaną dalej Szkołą,

a

Rodzicem/Opiekunem kursanta [imię] [nazwisko] zwanym/ną dalej Klientem

I. Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest uczestnictwo ucznia w kursie organizowanym przez Szkołę Językową OLTON ACADEMY (kurs stacjonarny bądź on-line).
 2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zapisu (TYLKO za pomocą formularza internetowego), wniesienie opłaty rezerwacyjnej oraz terminowe dokonywanie wpłat określonych w Cenniku Kursów i Harmonogramie Płatności.

3. Uczniowie przyjmowani są według kolejności zapisów potwierdzonych wniesieniem Opłaty Rezerwacyjnej, aż do wyczerpania limitu miejsc w danej grupie.

 1. Szkoła zapewnia lektora, materiały na cały rok oraz bazę dydaktyczną niezbędną do prowadzenia zajęć, dostęp do dziennika elektronicznego Langlion.
 2. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć dydaktycznych obowiązującym w szkołach państwowych oraz z uwzględnieniem kalendarza wydarzeń danej placówki (festyny, dni otwarte, zebrania z rodzicami, egzaminy państwowe, egzaminy próbne etc.)
 3. Zajęcia są prowadzone w grupach 6-11 osób dla klas 0-6 oraz 6-12 osób dla klas
 4. Rok szkolny obejmuje 64 Zajęcia są prowadzone zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
 5. Rodzice/ Opiekunowie wyrażają zgodę na publikację zdjęć i filmów wykonanych podczas zajęć oraz kopii prac Uczniów na stronie internetowej Szkoły, profilu Facebookowym Szkoły, na dyplomach, ulotkach, zeszytach, teczkach, plakatach, koszulkach oraz w innych materiałach promocyjnych Szkoły. Dane osób obecnych na zdjęciach nie będą publikowane.
 6. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Szkoła Językowa Olton Academy z siedzibą w Nadarzynie (05-830, Nadarzyn, ul. Świerkowa 5), NIP 5211255900, tel. 501-135-169, 501-121-425,

       e-mail: biuro@e-olton.pl, administracja@e-olton.pl.

10. Mają Państwo prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami mają Państwo prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto mogą Państwo w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Państwa danych.

II. Koszty kursu

 1. Opłata za udział w kursie składa się z Opłaty Rezerwacyjnej oraz Opłaty za Kurs określonych w Cenniku Kursów.
 2. Rodzic lub opiekun ucznia zobowiązuje się do wnoszenia opłat przelewem na konto lub gotówką w sekretariacie Szkoły (po wcześniejszym umówieniu się) w kwotach i terminach określonych w Cenniku oraz Harmonogramie Płatności. Za datę wpłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek Szkoły. W przypadku dokonywania płatności w sekretariacie Szkoły dowodem wpłaty jest druk KP. Faktury wystawiane są na życzenie.
 3. Opłata Rezerwacyjna obejmuje koszt kompletu podręczników, materiałów dodatkowych wykorzystywanych przez cały rok, dostęp do platformy edukacyjnej (zależy od realizowanego materiału) oraz dostęp do dziennika elektronicznego
 4. Szkoła nie pobiera żadnych innych dodatkowych opłat
 5. Kwota jest stała, nie podlega negocjacjom, zwrotom, dzieleniu na jednostkowe zajęcia.
 6. W przypadku zaległości w opłatach przekraczającej 14 dni Uczeń nie będzie mógł brać udziału w zajęciach.
 7. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności.

III. Organizacja zajęć

Rekrutacja

 1. Kwalifikacja nowych uczniów do odpowiedniej grupy jest bezpłatna i odbywa się na podstawie testu pisemnego i/lub rozmowy z Lektorem lub Metodykiem.
 2. Grupy kursowe są tworzone z uwzględnieniem stopnia zaawansowania, wieku oraz indywidualnych potrzeb Uczniów.
 3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeniesienie Ucznia do innej grupy, w której są jeszcze wolne miejsca. Odbywa się to za wiedzą i zgodą Lektora oraz Metodyka Szkoły. Rodzice dzieci posiadających opinie z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznych zobowiązani są do dostarczenia wymaganych dokumentów do sekretariatu Szkoły.
 4. W przypadku, gdy planowana grupa nie może rozpocząć zajęć z powodu niewystarczającej liczby Uczniów, Szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie i w tym samym przedziale wiekowym, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie lub zwrot całości wpłaconej kwoty.
 5. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach żadnej z grup na danym poziomie w danej placówce z powodu nakładania się obowiązkowych zajęć szkolnych, Opłata Rezerwacyjna jest zwracana.
 6. W przypadku odgórnego zamknięcia placówek szkolnych przechodzimy na tryb zajęć on-line. Organizacja pracy oraz opłaty pozostają bez zmian. Dzieci z grupy wiekowej 3 lata – 1 klasa będą uczyły się określonego schematy tj. 1x w tygodniu połączenie on-line z lektorem plus 1x w tygodniu lekcja video do odsłuchania w dowolnym czasie (opłaty bez zmian).
 1. Istnieje możliwość dołączenia do już istniejącej grupy w trakcie trwania kursu, jeżeli w grupie są jeszcze wolne. Pobierana jest wtedy Opłata Rezerwacyjna oraz Opłata za kurs w wysokości proporcjonalnej do ilości zajęć, które pozostały do zakończenia semestru.
 1. Szkoła prowadzi zapisy w cyklach rocznych. Aby kontynuować naukę w kolejnym roku należy dokonać ponownego zapisu w terminie ustalonym przez Szkołę.

Przebieg zajęć

 1. Lektorzy realizują program kursów zgodnie z wytycznymi zalecanymi przez wydawnictwo. Proces nauczania jest nadzorowany przez Metodyka Szkoły Olton Academy.
 2. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci jedynie podczas zajęć prowadzonych przez Szkołę oraz w drodze pomiędzy świetlicą a salą i z powrotem (pod opieką lektora).
 3. Rodzice zobowiązani są przekazać opiekunom ze świetlicy zgodę na zabieranie dzieci przez Lektora na zajęcia organizowane przez Szkołę.
 4. Szkoła ma prawo do skreślenia Ucznia z listy uczestników kursu w przypadkach zachowań stanowiących zagrożenie dla innych, uniemożliwiających prowadzenie zajęć lub lekceważącego stosunku do Lektorów lub pozostałych Uczniów.
 5. Postępy słuchaczy są systematycznie oceniane przez lektorów w formie stosownej do wieku i poziomu zaawansowania. Uzyskane oceny zapisywane są w dzienniku zajęć.
 6. Słuchacze otrzymują pisemną ocenę postępów z pierwszego semestru w terminie maksymalnie do końca ferii zimowych lub na życzenie Klienta w trakcie Na koniec roku szkolnego kursanci otrzymują świadectwo ukończenia kursu (wersja papierowa lub online).
 7. W szczególnych przypadkach, za zgodą Metodyka Szkoły oraz Lektora, liczebność grup dla klas 0-6 może zostać zwiększona do 12 osób. W wyjątkowych sytuacjach, szczególnie w okresie ustalania planu i tworzenia się grup liczba ta może być tymczasowo wyższa.
 8. W przypadku, gdy liczba Uczniów w grupie będzie niższa niż 6 osób, Szkoła zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zajęć, ustalenia innego trybu spotkań, ustalenia dodatkowej opłaty lub rozwiązania grupy oraz zwrotu sumy wcześniej wniesionych opłat, pomniejszonych o kwotę Opłaty Rezerwacyjnej oraz przeprowadzonych zajęć dla danej grupy.
 9. W przypadku uczestnictwa w kursie w placówkach poza Szkołą Podstawową (lokal Pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn, Lokal, ul. Langego, Warszawa, Lokal, ul. Kadetów 20/11,Wawer) Rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia i odbioru dzieci (jeśli nie zostanie ustalony inny sposób). W przypadku gdy dziecko ma odebrać inna osoba niż opiekun prawny prosimy o przekazanie upoważnienia do odbioru dziecka.

Nieobecności i odwoływanie zajęć

 1. Nieobecność na zajęciach nie jest podstawą do zmiany wysokości opłaty za kurs. Przypadki przedłużającej się (ciągłej) nieobecności (min. 2 tygodnie lub 4 spotkania) wynikającej z przyczyn niezależnych od Ucznia lub Klienta będą rozpatrywane indywidualnie po otrzymaniu informacji o okolicznościach nieobecności na piśmie lub drogą mailową na adres Biura: biuro@e-olton.pl.
 1. Grupa Uczniów oraz Szkoła mogą odwołać zajęcia, jeżeli większość Uczniów danej grupy nie może w nich uczestniczyć z powodu wycieczki szkolnej, występów artystycznych lub innych podobnych wydarzeń przeznaczonych dla większej liczby uczniów danej placówki. Warunkiem odwołania zajęć i późniejszego ich odpracowania jest poinformowanie Szkoły o tym fakcie na minimum 3 dni przed terminem odwoływanych zajęć. W przeciwnym razie lekcja uznana jest za przeprowadzoną.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, zmiany lektora, sali oraz godzin zajęć z ważnych powodów
 3. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Szkoły lub placówki, na terenie której odbywają się zajęcia, lekcje zostaną odrobione w tych samych terminach w czerwcu, po planowanym zakończeniu zajęć lub w innym terminie nie kolidującym z planem obowiązkowych zajęć szkolnych w danej placówce, jeśli nie uda się przeprowadzić wymaganej liczby zajęć do planowanego zakończenia zajęć.

IV. Rozwiązanie umowy

 1. Obu stronom przysługuje prawo do rezygnacji z kursu i rozwiązania umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu
 2. Rezygnację należy dostarczyć na piśmie bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@e-olton.pl.
 3. Klientowi przysługuje w takim wypadku zwrot wniesionych opłat pomniejszonych o kwotę Opłaty Rezerwacyjnej oraz zajęć dla danej grupy przeprowadzonych do końca okresu
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i odwołania kursu w przypadku niewystarczającej liczby Uczniów. W takiej sytuacji Szkoła zwraca w ciągu 14 dni od przesłania informacji o tym fakcie Opłatę Rezerwacyjną oraz wszelkie opłaty wniesione na poczet kursu.
 5. W przypadku, gdy kurs zostanie przerwany z winy Szkoły, Klientowi przysługuje zwrot Opłaty za Kurs w wysokości proporcjonalnej do ilości pozostałych zajęć.

V. Postanowienia końcowe

 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron (umowę należy podpisać przez dziennik LangLion po utworzeniu grup).
 2. Umowa jest zawierana na rok szkolny 2024/2025.
 3. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają zapisy przepisy Kodeksu
 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.