Cennik zajęć językowych Olton Academy na rok szkolny 2022/2023

Klasa

Opłata kursowa, 60 spotkań w roku szkolnym

Klasa

Klasy 0-1, przedszkole (2x45min)

Cena ratalna/Cena semestralna

Cena ratalna/Cena semestralna

Cena ratalna: 200zł x 9                          Cena semestralna: 900zł x 2

Klasa

Klasy 2-8, liceum (2x55min)

Cena ratalna/Cena semestralna

Cena ratalna/Cena semestralna

Cena ratalna: 220zł x 9                          Cena semestralna: 990zł x 2

opłata rezerwacyjna*

270 zł

Klasa

Opłata kursowa, 68 spotkań w roku szkolnym**

Klasa

Klasy 0-1, przedszkole (2x45min)

Cena ratalna/Cena semestralna

Cena ratalna/Cena semestralna

Cena ratalna: 210zł x 9                          Cena semestralna: 945zł x 2 

Klasa

Klasy 2-8, liceum (2x55min)

Cena ratalna/Cena semestralna

Cena ratalna/Cena semestralna

Cena ratalna: 230zł x 9                        Cena semestralna: 1035zł x 2

opłata rezerwacyjna*

270 zł

 *Opłata rezerwacyjna jest płatnością dodatkową. Pokrywa koszty podręczników, materiałów dodatkowych, próbny egzamin Cambridge. Nie zawiera się w opłacie za zajęcia.

**Kurs rozszerzony 68 spotkań dotyczy następujących lokalizacji/lokali: Nadarzy – Pl. Poniatowskiego 8, SP 33, ul. Cieszyńska 8 i online (wybrane grupy)

 

Umowa o udziale w kursie językowym na rok szkolny 2022/2023

Zawarta pomiędzy Szkołą Językową Olton z siedzibą w Warszawie 02-766 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212, reprezentowaną przez Agnieszkę Olton-Janik, zwaną dalej Szkołą,

Rodzicem/Opiekunem kursanta zwanym/ną dalej Klientem

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest uczestnictwo ucznia w kursie organizowanym przez Szkołę Językową OLTON ( kurs stacjonarny bądź on-line)
2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zapisu (TYLKO za pomocą formularza internetowego) wniesienie Opłaty Rezerwacyjnej oraz terminowe dokonywanie wpłat określonych w Cenniku Kursów i Harmonogramie Płatności.
3. Uczniowie przyjmowani są według kolejności zapisów potwierdzonych wniesieniem Opłaty Rezerwacyjnej, aż do wyczerpania limitu miejsc w danej grupie.
4. Szkoła zapewnia lektora, materiały na cały rok oraz bazę dydaktyczną niezbędną do prowadzenia zajęć, dostęp do dziennika elektronicznego Langlion.
5. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć dydaktycznych obowiązującym w szkołach państwowych oraz z uwzględnieniem kalendarza wydarzeń danej placówki (festyny, dni otwarte, zebrania z rodzicami, egzaminy państwowe, egzaminy próbne etc.)
6. Zajęcia są prowadzone w grupach 5-10 osób dla klas 0-6 oraz 6-12 osób dla klas starszych.
7. Rok szkolny obejmuje 60 spotkań ( kurs podstawowy) lub 68 spotkań ( kurs rozszerzony: placówki – Nadarzyn, Pl. Poniatowskiego 8, SP 33, ul. Cieszyńska 8, Warszawa oraz wybrane grupy i szkoły). Zajęcia są prowadzone zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
8. Rodzice/ Opiekunowie wyrażają zgodę na publikację zdjęć i filmów wykonanych podczas zajęć oraz kopii prac Uczniów na stronie internetowej Szkoły, profilu Facebookowym Szkoły, na dyplomach, ulotkach, zeszytach, teczkach, plakatach, koszulkach oraz w innych materiałach promocyjnych Szkoły. Dane osób obecnych na zdjęciach nie będą publikowane.
9. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Szkoła Językowa Olton z siedzibą w Warszawie (02-766 Warszawa, ul. Nowoursynowska 210/212), NIP 5211255900, tel.501 135 169, 501 121 425, e-mail: biuro@e-olton.pl.
10. Mają Państwo prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto mogą Państwo w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Państwa danych.

§ 2 Koszty kursu
1. Opłata za udział w kursie składa się z Opłaty Rezerwacyjnej oraz Opłaty za Kurs określonych w Cenniku Kursów.
2. Rodzic lub opiekun ucznia zobowiązuje się do wnoszenia opłat gotówką w sekretariacie Szkoły lub przelewem na konto w kwotach i terminach określonych w Cenniku oraz Harmonogramie Płatności. Za datę wpłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek Szkoły. W przypadku dokonywania płatności w sekretariacie Szkoły odwodem wpłaty jest druk KP. Faktury wystawiane są na życzenie.
3. Opłata Rezerwacyjna obejmuje koszt kompletu podręczników, materiałów dodatkowych wykorzystywanych przez cały rok oraz opłatę wpisową.
4. Szkoła nie pobiera żadnych innych dodatkowych opłat
5. Kwota jest stała, nie podlega negocjacjom, zwrotom, dzieleniu na jednostkowe zajęcia.
6. W przypadku zaległości w opłatach przekraczającej 14 dni Uczeń nie będzie mógł brać udziału w zajęciach.
7. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności.

§ 3 Organizacja zajęć
Rekrutacja
1. Kwalifikacja nowych uczniów do odpowiedniej grupy jest bezpłatna i odbywa się na podstawie testu pisemnego i/lub rozmowy z Lektorem lub Metodykiem.
2. Grupy kursowe są tworzone z uwzględnieniem stopnia zaawansowania, wieku oraz indywidualnych potrzeb Uczniów.
3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeniesienie Ucznia do innej grupy, w której są jeszcze wolne miejsca. Odbywa się to za wiedzą i zgodą Lektora oraz Metodyka Szkoły.
4. W przypadku, gdy planowana grupa nie może rozpocząć zajęć z powodu niewystarczającej liczby Uczniów, Szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie i w tym samym przedziale wiekowym, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie lub zwrot całości wpłaconej kwoty.
5. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach żadnej z grup na danym poziomie w danej placówce z powodu nakładania się obowiązkowych zajęć szkolnych, Opłata Rezerwacyjna jest zwracana.
6. W przypadku odgórnego zamknięcia placówek szkolny przechodzimy na tryb zajęć on-line. Organizacja pracy oraz opłaty pozostają bez zmian z wyjątkiem grup w wieku 3 lata – 1 klasa. Dzieci z tej grupy wiekowej będą uczyły się wg. określonego schematu tj. 1x w tygodniu połączenie on-line z lektorem plus 1x w tygodniu lekcja video do odsłuchania w dowolnym czasie (opłaty bez zmian).
7. Istnieje możliwość dołączenia do już istniejącej grupy w trakcie trwania kursu, jeżeli w grupie są jeszcze wolne miejsca. Pobierana jest wtedy Opłata Rezerwacyjna oraz Opłata za kurs w wysokości proporcjonalnej do ilości zajęć, które pozostały do zakończenia semestru.
8. Szkoła prowadzi zapisy w cyklach rocznych. Aby kontynuować naukę w kolejnym roku należy dokonać ponownego zapisu w terminie ustalonym przez Szkołę.

Przebieg zajęć

1. Lektorzy realizują program kursów przygotowany przez Metodyka Szkoły i przeprowadzają zajęcia zgodnie z jego wytycznymi.
2. Lektorzy przeprowadzają spotkania z Rodzicami/ Opiekunami, konsultacje oraz zajęcia dodatkowe zgodnie z informacjami przekazanym Klientom drogą mailową.
3. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci jedynie podczas zajęć prowadzonych przez Szkołę oraz w drodze pomiędzy świetlicą a salą i z powrotem pod opieką lektora.
4. Rodzice zobowiązani są przekazać opiekunom ze świetlicy zgodę na zabieranie dzieci przez Lektora na zajęcia organizowane przez Szkołę.
5. Szkoła ma prawo do skreślenia Ucznia z listy uczestników kursu w przypadkach zachowań stanowiących zagrożenie dla innych, uniemożliwiających prowadzenie zajęć lub lekceważącego stosunku do Lektorów lub pozostałych Uczniów.
6. Słuchacze mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach dodatkowych: konwersacjach, warsztatach językowych oraz egzaminach próbnych, stosownie do poziomu zaawansowania oraz potrzeb.
7. Postępy słuchaczy są systematycznie oceniane przez lektorów w formie stosownej do wieku i poziomu zaawansowania. Uzyskane oceny zapisywane są w dzienniku zajęć.
8. Słuchacze otrzymują pisemną ocenę postępów na koniec każdego semestru lub na życzenie Klienta w trakcie semestru.
9. W szczególnych przypadkach, za zgodą Metodyka Szkoły oraz Lektora, liczebność grup dla klas
0-6 może zostać zwiększona do 11 osób. W wyjątkowych sytuacjach, szczególnie w okresie ustalania planu i tworzenia się grup liczba ta może być tymczasowo wyższa.
10. W przypadku, gdy liczba Uczniów w grupie będzie niższa niż 5 osoby, Szkoła, w porozumieniu z Rodzicami/Opiekunami, zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zajęć, ustalenia innego trybu spotkań, ustalenia dodatkowej opłaty lub rozwiązania grupy oraz zwrotu sumy wcześniej wniesionych opłat, pomniejszonych o kwotę Opłaty Rezerwacyjnej oraz przeprowadzonych zajęć dla danej grupy.
11. W przypadku uczestnictwa w kursie w placówkach poza Szkołą Podstawową (lokal ul. Pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn, Lokal, ul. Langego 3, Warszawa, Lokal ul. Kadetów 2-/11, Wawer, Lokal, ul. Bacha 2, Warszawa) Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbioru dzieci ( jeśli nie zostanie ustalony inny sposób). W przypadku gdy dziecko ma odebrać inna osoba niż opiekun prawny prosimy o przekazanie upoważnienia do odbioru dziecka.

Nieobecności i odwoływanie zajęć

1. Nieobecność na zajęciach nie jest podstawą do zmiany wysokości opłaty za kurs. Przypadki przedłużającej się nieobecności wynikającej z przyczyn niezależnych od Ucznia lub Klienta będą rozpatrywane indywidualnie po otrzymaniu informacji o okolicznościach nieobecności na piśmie lub drogą mailową na adres Biura: biuro@e-olton.pl.
2. Grupa Uczniów oraz Szkoła mogą odwołać zajęcia, jeżeli większość Uczniów danej grupy nie może w nich uczestniczyć z powodu wycieczki szkolnej, występów artystycznych lub innych podobnych wydarzeń przeznaczonych dla większej liczby uczniów danej placówki. Warunkiem odwołania zajęć i późniejszego ich odpracowania jest poinformowanie Szkoły o tym fakcie na minimum 3 dni przed terminem odwoływanych zajęć.
3. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, zmiany lektora, sali oraz godzin zajęć z ważnych powodów organizacyjnych.
4. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Szkoły lub placówki, na terenie której odbywają się zajęcia, lekcje zostaną odrobione w tych samych terminach w czerwcu, po planowanym zakończeniu zajęć lub w innym terminie nie kolidującym z planem obowiązkowych zajęć szkolnych w danej placówce, jeśli nie uda się przeprowadzić 60 zajęć do planowanego zakończenia zajęć.

§ 4 Rozwiązanie umowy
1. Obu stronom przysługuje prawo do rezygnacji z kursu i rozwiązania umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
2. Rezygnację należy dostarczyć na piśmie bądź w formie elektronicznej na adres e-mail
biuro@e-olton.pl.
3. Klientowi przysługuje w takim wypadku zwrot wniesionych opłat pomniejszonych o kwotę Opłaty Rezerwacyjnej oraz zajęć dla danej grupy przeprowadzonych do końca okresu wypowiedzenia.
4. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i odwołania kursu w przypadku niewystarczającej liczby Uczniów. W takiej sytuacji Szkoła zwraca w ciągu 14 dni od przesłania informacji o tym fakcie Opłatę Rezerwacyjną oraz wszelkie opłaty wniesione na poczet kursu.
5. W przypadku, gdy kurs zostanie przerwany z winy Szkoły, Klientowi przysługuje zwrot Opłaty za Kurs w wysokości proporcjonalnej do ilości pozostałych zajęć.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Umowa jest zawierana na rok szkolny 2022/2023.
3. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają zapisy przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności., wybrane grupy 

 

Klasy 0-1, przedszkole – zajęcia 2x45min

Klasy 2-7, 8 klasa, liceum – zajęcia 2x55min 

Rok szkolny obejmuje 60 spotkań lub 68 spotkań w wyznaczonych placówkach ( Nadarzyn, Pl. Poniatowskiego 8, SP 33, ul. Cieszyńska 8, Warszawa oraz wybrane grupy online).
Zajęcia prowadzimy zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
Dodatkowo dopasowanie poziomu i terminu.
W przypadku przeniesienia zajęć stacjonarnych na on-line zajęcia dla dzieci 3 lata – 1 klasa będą prowadzone w sposób następujący – 1x połączenie on-line , 1x film z lekcją.

Zniżki

Rodzaj zniżki

Wysokość

Rodzaj zniżki

Dla rodzeństw

Wysokość

50 zł*

Rodzaj zniżki

OPŁATA REZERWACYJNA – Rabat przy wpłacie do 16.09.2022

Wysokość

50 zł**

*zniżka wynosi 50 zł za każdy semestr – można ją odliczyć od wpłat semestralnych lub po 10 zł od opłat miesięcznych.
** Opłata rezerwacyjna jest płatnością dodatkową. Pokrywa koszty podręczników, materiałów dodatkowych oraz próbny egzamin.  Nie zawiera się w opłacie za zajęcia. 

Harmonogram wpłat
opłata rezerwacyjna – do 30.09.2022 pierwsza wpłata, nie zawiera się w opłacie za zajęcia. Przy wpłacie do 16.09 – zniżka – 50 zł
wpłaty semestralne:
◦ semestr pierwszy – do 10 października
◦ semestr drugi – do 10 lutego
wpłaty ratalne:
◦ rata 1 – do 10 października
◦ rata 2 – do 10 listopada
◦ rata 3 – do 10 grudnia
◦ rata 4 – do 10 stycznia
◦ rata 5 – do 10 lutego
◦ rata 6 – do 10 marca
◦ rata 7 – do 10 kwietnia
◦ rata 8 – do 10 maja
◦ rata 9 – do 10 czerwca

Numer konta
Szkoła Językowa Olton
ul. Nowoursynowska 210/212 
02-766 Warszawa 

Numer konta:
26 1240 1079 1111 0010 0087 2323

(w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer szkoły, do której będzie uczęszczać na zajęcia)

Kontakt

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!